Cerkak “Ing Ruang BK”

Aku paling suthik yen kudu adu arep karo Bu Woro ing ruang BK. Wis kaping telu aku didhawuhi sowan. iki sing kaping papat.
“Apa ya mung aku kang nyandhang lelakon kaya ngene? Yen karepku ngono kepingin urip kang prasaja tanpa ginubet ing prakara.” ujarku ing batin.
Bu lik wis nate crita yen wiwit umur pitung sasi aku dititipake ana ing Depok Sleman, daleme Bu lik amarga ibuku dherek bapak kang wektu semana bara menyang Jakarta. Kebeneran bu lik anggone mbangun bebrayan karo pak lik wis 5 taun durung kaparingan momongan. dadi anggone nggula wentah kaya anake dhewe.
Gantalan taun aku kelas pitu SMP kulawargane bu lik keparingan momongan. Rumangsaku pangrenguhe bulik lan paklik malih grembyang. Gagah putrane bulik kang umure limang sasi luwih digatekake. mulane anggonku mulih sekolah tekan ngomah jam papat sore. yeng didangu wangsulanku ana kegiatan ing sekolahan.
Suwe-suwe pak lik sujana marang alasanku. mulane pak lik ngelegakake rawuh ing sekolah nemoni Bu Woro saperlu ngaruhake kok anggone mulih saben dina mesthi sore. sapungkure pak lik bu woro nimbali aku.
“Bu Wara kepengin Tiffa jujur! Apa sebabe meh saben dina mulih sore? kamangka Tiffa mung melu kegiatan ekstra kerawitan kang digladhi dening pak Triman. Iku wae kegiatane mung dina rebo?” piakone Bu Wara nalika sepisan aku mlebu ruang BK.
Aku banjur crita bab diri pribadiku. nganti ora kuwawa ngendheg lakune luh kang ndlewer ing pipiku.
“Kudune Tiffa ora kena darbe panyakrabawa ala marang bulik utawa paklik. iki ora ateges bu wara mbelani bulik lan paklikmu. nanging putrane bulik rak bocah cilik mesthine buttuh katresnan lan pambiyantu. yen sarane bu wara luwih becik Tiffa asring mbiyantu bot repote kulawarga!” ngendikane bu wara.
Yen dak nalar lan dak gagas bener uga ngendikane bu Woro. mula perkaraku bisa diudhari. nanging ana bab kang dadi panguneg-uneging pikirku. ing ngatase udakara wis 12 taun wong tuwaku ora kondur ing Yogya.
Ing klas 8 aku uga didhawuhi ngadhep bu Woro ing ruang BK. “Iki rak mesthi masalah dhuwit jaket ekstra kang wis dakgunakake?” gunemku sakroning ati.
“Jebul dhuwit jaket kok gunakake karo pacarmu, Tiffa.. Tiffa kok nganti tekan semono tumindhakmu banjur kanggo apa?” ngendikane bu Woro karo gedheg-gedheg.
akeh banget kang dingendikakake bu Woro marang aku. Sing baku aku kudu mbalekake dhuwit jaket lan kudu medhot pacarku. judhegku nganti kelas 9 aku ora iso nyaur.
genep seminggu aku ora mangkat sekolah. ndadekake bu lik lan paklik uga pihak saka sekolahan bingung jalaran kurang sesasi aku ujian malah tanpa kabar kang gumathok.
“dingapura iki ibu mau mulang kelas 8 dadi rada sauntara nunggu ana ing ruang BK.” ngendikane Bu Woro karo ndelehake buku lan tase ing nduwur mejane.
ora let suwe pak likku mlebu ing ruang BK dikanthi karo pawongan loro lanang wadon banjur lungguh ana ing kursi kang wis cumepak.
“mesthi Bu Wara kang ngabari pak likku yeng aku ana ing sekolahan.” panggraitaku ing jero ati.
“ana ngendi wae ta Tiff, seminggu iki?” pitakone pak lik gawe cingak pawongan loro mau.
Dadi iki Tiffani Saraswati bocah kang dak titipake sliramu ta dhik?” pitakone wong wadon mau karo nyawang lan banjur arep ngekep aku. nanging aku endha rumangsaku ora tepung karo dheweke.
“Apuranen wong tuwamu Tiff? amarga kahanan ndadekake wong tuwamu kudu nitipake kowe marang paklikmu. Yen arep ngajak kowe menyang Jakarta durung cekel gawe. mula bareng paklikmu kirim kabar yen kowe lunga saka ngomah lan sekolah, ibu lan bapak kagungan krenteging ati. sawise lulus bakal dak boyong menyang Jakarta, dak sekolahake ana kana?”
“ngendikanipun ibu mboten kangge ngeyem-eyemu ati kula ingkang tatu menika?”
ibu banjur nyedhakilan ngekep aku. ngesokake kangen kang wis suwe ora tau dipupuk rasa tresna.
“nyuwun pangapunten kula Pak Pon ingkang dipuntangisi Tiffani seminggu kapengker.”Tembunge Pak Pon kang mlebu ruang BK kebak kringet pating dlewer.
kabeh pating plenggong ora  ngerti tegese karo guneme Pak Pon. wusanane banjur blaka yen seminggu iki aku nyambut gawe ing omahe pak Pon kang duwe usaha kantin, asile angonku nyambut gawe arep daknggo mbayar utangku.
krungu crita meh kabeh pada trenyuh, sawangsinawang tanpa guneman.
wiwit kedadean ing ruang BK anggonku nglakoni urip kebak pangarep-arep, kebak katresnan saka wong tuwaku, sangsaya mantep jumangkag ngranggeh impenkku.
BILA ADA KESAMAAN TOKOH WAKTU, TEMPAT, NAMA, DAN LAIN-LAIN. MOHON MAAF KARENA INI HANYA FIKTIF IMAJINASIKU.

Iklan
Categories: sastra | 4 Komentar

Navigasi pos

4 thoughts on “Cerkak “Ing Ruang BK”

 1. ini cuma fiksi mbak,
  aku paling benci kalo bertemu karo Bu Woro di ruang BK. sudah tiga kali aku disuruh menemuinya. ini yang keempat kalinya
  “apa cuma aku yang mendapat perlakuan seperti ini? kalau keinginanku ingin hidup tentram tanpa perkara yang menyelimuti .” ujarku di hati.
  Bu lik sudah pernah cerita dari umur 7 bulan aku dititipkan di rumahnya bulik di depok , karena ibuku ikut bapak ke Jakarta. kebetulan bulik sudah lima tahun menikah belum memiliki momongan. jadi aku disana diperlakukan seperti anaknya sendiri
  waktu berganti terus aku kelas 7 SMP kulawargane bu lik di beri momongan. Pikirku keluwargane bulik menjadi ramai. Gagah putrane bulikyang umurnya 5 bulan tapi lebih di sayang. mulane anggonku pulang sekolah sampai rumah jam 4 sore. kalau dtanya jawabanku ada kegiatan di sekolahan.
  lama lama paklik curiga dengan alasanku. pak lik menyempatkan pergi ke sekolah menemui bu Woro untuk menetahui kenapa setiap hari aku pulang sore. setelah itu paklik dan bu Woro memanggilku.
  “Bu Wara ingin Tiffa jujur! Apa sebabnya Tiffani pulang sore? Padahal Tiffani cuma ikut ekstra kerawitan, itu aja cuma hari rabu?” piakone Bu Wara saat aku masuk ruang BK.
  Aku lalu crita tentang diri pribadiku. sampai tidak tahan meneluarkan air mata.
  “Seharusnya Tiffani tidak boleh marah kepada bulik dan paklik. ini tidak berarti bu wara membela bulik lan paklikmu. tapi putrane bulik kan masih kecil seharusnya butuh kasih sayang. kalau sarannya bu wara lebih baik Tiffani sering membantu repotnya kulawarga!” ngendikane bu wara.
  kupikir benar juga ngendikane bu Woro. mula perkaraku bisa diudhari. tetapi ada bab yang jadi panguneg-uneging pikirku. di atasnya persoalan sudah 12 taun orang tuaku tidak pulang ke Yogya.
  Ing klas 8 aku juga di panggil bu Woro di ruang BK. “Ini pasthi masalah uang jaket ekstra yang ku pakai ?” pikirku didalam hati.
  “ternyata uang jaket kamu gunakaan bersama pacarmu, Tiffa.. Tiffa kok sampai segitu tingkahlakumu terus untuk apa?” ngendikane bu Woro sama geleng2.
  banyak sekali yang dibicarakan bu Woro kepada aku. yang baku aku harus memulangkan uang jaket dan harus mutus pacarku. judhegku sampai kelas 9 aku gak bisa mbayar.
  genap seminggu aku aku tidak berangkat sekolah. membuat bu lik dan paklik juga pihak dari sekolahan bingung karena kurang sebulan aku ujian tetapi tanpa kabar,
  “dimaafkan ibu tadi ngajar kelas 8 jadi agak lama kamu menunggu di ruang BK.” ngendikane Bu Woro karo ndelehake buku lan tase ing nduwur mejane.
  tidak lama pak likku masuk ruang BK bersama dua orang laki2 dan perempuan lalu duduk di tempat yang tersedia.
  “pasthi Bu Wara yang ngabari pak likku kalau aku di sekolah.” panggraitaku ing jero ati.
  “dimana saja to seminggu iniTiff?” pitakone pak lik gawe cingak pawongan loro mau.
  “Jadi Tiffani Saraswati bocah yang aku titipkan ke kamu dhik?” tanya perempuan itu melihat aku lalu memeluk aku. tapi aku nyingkir karena aku merasa tidak kenal dengan dia.
  “Maafkan orang tuamu Tiff? karena keadaan membuat orang tuwamu nitipake kamu di paklikmu. kalau mau ngajak kamu ke Jakarta bapak belum dapat kerjaan. mula bareng paklikmu kirim kabar kalau kamu pergi dari rumah dan sekolah, ibu lan bapak kagungan krenteging ati. setelah lulus bakal dibawa ke Jakarta, untuk sekolah disana?”
  “ngendikanipun ibu tidak untuk membuat senang hati kula yang sedang sakit ini?”
  ibu banjur nyedhakilan ngekep aku. ngesokake kangen kang wis suwe ora tau dipupuk rasa tresna.
  “mohon maaf saya Pak Pon iyang ditangisi Tiffani seminggu ini.”Tembunge Pak Pon yang masuk ruang BK kebak kringet pating dlewer.
  semua padha terdiam tidak tahu maksud pembicaraan Pak Pon. wusanane banjur blaka kalau seminggu ini aku bekerja di rumahnya pak Pon yang punya usaha kantin, hasilnya untuk mebayar utangku.
  krungu crita meh kabeh pada trenyuh, sawangsinawang tanpa guneman.
  wiwit kedadean ing ruang BK anggonku nglakoni urip kebak pangarep-arep, kebak katresnan saka wong tuwaku, sangsaya mantep jumangkag ngranggeh impenkku.

 2. itu kenyataan ato apa dek? teruuus translate in dong gak dong nih._.

 3. matur nuwun bu,
  niki namung crita fiksi kemawon.
  mugi-mugi saged kaleksanan bu, pangestunipun kemawon

 4. Waah…. iki crita pribadi yo,,apik2x..gawe crito sing eneng hubungane karo materi pelajaran IPS,,,kayata: Merapi njebluk maneh….lan sak liyane…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: