HAM Jawa

Translate bahasa Jawa dan asli Inggris

1. Dalam Bahasa Jawa

Universal Declaration of Human Rights – Javanese
Pranyatan Umum Ngenani Hak Hak Asasi (Umat) Manungså
Sabên umat manungså laír kanthi hak-hak kang pådhå lan pinasthi lan kanthi kabébasan-kabébasan íng bakuníng anggêr-anggêr (wêwatón = undang-undang).
Pêrsêrikatan Bångså-Bångså darbé komitmên (tékad nglaksanakaké maujudé janji lan kasaguhané) kanggo junjúng luhúr, nggrêngsêngaké lan ngayomi hak-hak asasi umat manungså marang sabên pribadi (individu).
Komitmên kasêbút ingayatan såkå Piagam Pêrsêrikatan Bångså-Bångså kang nukúlaké kamantêpaníng kayakinan pårå bångså sa-donyå tumrap hak-hak asasi umat manungså íng bakuníng paugêran sartå tumrap martabat lan ajiníng kamanungsan.
Íng Pranyatan Umúm ngênani Hak-Hak (umat) Manungså, Pêrsêrikatan Bångså-Bångså nandhêsaké kanthi têrwåcå lan prasåjå, hak-hak kang dadi darbèké sabên uwóng kanthi adíl. Hak-hak kasêbút, nyåtå dadi darbèkmu kabèh.
Kabèh mau, iyå hakmu. Kênali lan pahamånå hak-hak kasêbút. Supåyå kasêngkuyúng mbiwarakaké lan nglêstarèkaké kanggo paugêran dhiri pribadhi sartå kanggo sapêpadhané umat manungså liyané.

Pranyatan Umum Ngênani Hak-Hak Asasi(Umat) Manungså
Pambukå / Mukadimah

MANIMBANG
manåwå ngakóni marang martabat alamiah sartå hak-hak kang pådhå lan pinasthi íng sabên warganíng kulawargå umat manungså, mujudaké landhêsaníng kamardikan, kaadilan sartå bêdhamèníng donyå.
MANIMBANG
mênåwå nyingkúr lan nganggêp rèmèh hak-hak umat manungså biså njalari tandang tanduk kasar lan wêngís kang nuwuhaké råså runtik atiné umat manungså, lan kabanguné donyå dadi papaníng umat manungså biså ngrasakaké lan ngalami nikmatíng bébas mêdhar panêmu lan bébas ngrasuk agåmå sarta kalís såkå råså wêdi lan was-sumêlang sarta uríp kacingkrangan, kapratélakaké dadi pranyatan minångkå dadi gêgayuhan luhúr sakabèhíng umat manungså lumrah (kawulå alit).
MANIMBANG
manåwå hak-hak umat manungså pêrlu antuk pangayoman kanthi pranatan lan tatanan anggêr-anggêr (undang-undang), amríh sabên uwóng ora kêpêkså milíh nglawan (mbrontak) minångkå kupiyå kang pungkasan anggóné ngrékodåyå kanggo nglawan marang tindak daksiyå lan panjajahan.
MANIMBANG
manåwå mêkaríng pamêrdi panggulowênthahíng sambúng pamitran íng antaraníng pårå bångså sabên nêgårå pêrlu lan wigati dirêmbakakaké.
MANIMBANG
manåwå pårå bångså íng Pêrsêrikatan Bångså-Bångså, íng sajroníng Piagam Pêrsêrikatan Bångså-Bångså, wus pådhå mratélakaké kanthi tandhês anggóné ngugêmi marang hak-hak kang baku umat manungså, marang martabat lan ajiníng pribadiné umat, lan marang hak-hak priya lan wanita kang sadrajat lan pådhå, sartå wus gawé putusan bakal nyêngkuyúng majuníng sosial sartå ajiníng uríp amríh såyå luwíh bêcik, kanthi kamardikan kang ombèr lan jêmbar têbané.
MANIMBANG
mênåwå Nêgårå-Nêgårå Anggota wus ikrar lan prajanji bakal nggayuh kang såyå maju anggóné ngajèni lan ngúrmati ajiníng umúm marang hak-hak asasi umat manungså sartå råså bébas kang asasi (kanthi paugêran) íng ujudíng sambúng makaryå klawan Pêrsêrikatan Bångså-Bångså.
MANIMBANG
manåwå kanthi manunggalíng pangêrtèn ngênani hak-hak lan tumindak kanthi bébas kasêbút, pêrlu bangêt, kanggo nglêksanani janji kanthi têmên, mulå,

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Januari 2019
S S R K J S M
« Nov    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

File Kaserat