Paramasastra

A. Tembung Lingga lan Andahan
Têmbung Linggå
Inggíh punika têmbung íngkang dèrèng éwah sakíng aslinipún: 

– tulis, turu, tuku.

Têmbung Andahan

Inggíh punika têmbung íngkang sampún éwah sakíng lingganipún:

– tulis dados nulisi,

– turu dados nurokaken,

– tuku dados daktukoni.

Têmbung lingga sagêd éwah dados têmbung andhahan, sabab:

1. angsal wéwahan:
a. dipun wéwahi ing sangajenging tembung wéwahan,
wéwahan sangajêng têmbung naminipun Atêr atêr:
m, n, ny, dak, ko di, ké, sa, pa, pi, pra, kuma, kapi, kami
b. dipun wéwahi ing sawingkingipun têmbung,
wéwahan sawingkinging têmbung naminipun Pênambang:
ku, mu, é, èn, an, i, aké, a, na, ana, né.
c. angsal sêsêlan: in, um,
jupuk – jinupuk,
gantung – gumantung.

2. dipun rangkêp:
a. sadaya: watuk – watuk, bola –bali
b. ngajêng: têtuku
c. wingking: cêngèngès.

3. dipun campur (cambor) kaliyan têmbung sanès:

baya – pakéwuh.

4. dipun cêkak (wantah) : dhuwit – dhit.

B. Bab Rimbag (Kedadosanipun Tembung)
Rimbag jinisipûn kathah sangêt.
1. Rimbag Tanduk:
punika têmbúng ingkang angsal atêr atêr anuswara (suwara irung): 

m, ng, n, ny.
Rimbag Tanduk wonten 3 warni:
a. Tandúk Kriya Wantah:
balang – mbalang, gambar – nggambar.
b. Tandúk i kriya:
jalúk – njaluki
tulis – nulisi
c. Tandúk ké kriya:
tuku – nukokaké,
sapu – nyapokaké.
Cathetan:
tuku – nuku,
sapu – nyapu
Mênawi aksara wiwitaning têmbung dados sêtunggal kaliyan atér atêr anuswara dipun wastani luluh.
Caranipun Ngudhal Têmbúng:
Nyaponi : Lingganipun sapu, angsal ater rater : ny, angsal
panambang: i, rimbagipun:
tanduk i kriya.

Iklan
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s