Puspawarna

05. Candraning Manungsa
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
alisé
astané
athi-athiné
awaké
bangkèkané
bathuké
bókóngé
bréngosé
bréngosé
cahyané
cahyané
drijiné
godhègé
guluné
guluné
èsêmé
èsêmé
idêpé
irungé
irungé
irungé
kémpólé
kémpólé
lakuné
lakuné
lèmbèhané
lambéné
lambéné
lêngêné
mripaté
mripaté
nétrané
pakulitané
pakulitané
pamuluné
pamuluné
pawakané
pawakané
pipiné
polatané
praèné
pundhaké
rambuté
rambuté
sinómé
sinómé
slirané
solahé
susuné
swarané
tangané
tungkaké
ulaté
untuné
untuné
wangé
wangé
wataké
wêntisé
wêntisê
nanggal sêpisan
nggêndhéwa
ngudhup turi
rampíng
nawon kêmít
nyêla cendhani
manjang ngilang
nglalêr ménclók
ngulêr kèkèt
sumunu/sumunar
ngalêntríh
mucuk êri
simbar rumêmbun
ngêlung gadhúng
ngolan-olan
kaya madu
pahít madu
tumênga ing tawang
kêencana pinatar
mbangír
ngudhúp mlathi
ngêmbang pudhak
nyikíl walang
macan 1uwé
magêr timun
mblarak sêmpal
manggís karêngat
nggula satêmlík
nggandhéwa pinênthang
blalak-blalak
ndamar kanginan
liyêp alindri
ngulit langsêp
irêng manís
ambênglé kiris
prada binabar
gagah pidêgsa
ramping
ndurèn sajuring
ruruh jatmika
sumunar
nraju êmas
ngandhan-andhan
ngêmbang bakúng
micís wuncah
mbibís mabúr
sidhêt singsêt
mêrak ati
nyêngkir gadhing
ngombak banyu
nggandhewa pinenthang
bunder lir jinångkå
sumèh/sumunar
miji timún
ngêlar kombang
ngungkal gênang
nyangkal putúng
andhap asór
mukang gangsír
ndamèn mêtêng
06 Araning Tetanduran
Araning Wit – Godhong – Kembang – Pentil – Woh – Isi
Araning Wít
01. wít arèn
02. wít gêdhang
03. wít jagúng
04. wít jambê
05. wít kacang
06. wít kapúk
07. wít krambíl
08. wít mlinjo
09. wít pari
10. wít póhóng
11. wít príng ênóm
12. wít príng tuwå
13. wít siwalan
14. wít téla
ruyúng
debóg
tebón
pucang
rèndèng
randhu
glugu
so, bégo
damèn
bónggól
búng
bungkilan
tal, bógór
lúng
Araning Godhong
01. gódhóng arèn
02. gódhóng asêm
03. gódhóng cócór bèbèk
04. gódhóng dhadhap
05. gódhóng gêdhang ènóm
06. gódhóng gêdhang tuwå
07. gódhóng gêdhang garíng
08. gódhóng gêbang
09. gódhóng jambé
10. gódhóng jarak
11. gódhóng jarak kêbo
12. gódhóng jati
13. gódhóng kacang bról
14. gódhóng kacang lanjaran
15. gódhóng katès
16. gódhóng kêcipír
17. gódhóng kélor
18. gódhóng kêmladhéyan
19. gódhóng kluwíh
20. gódhóng krambíl enom
21. gódhóng krambíl tuwå
22. gódhóng lêmpuyang
23. gódhóng lómbók
24. gódhóng mlinjo
25. gódhóng pari
26. gódhóng príng
27. gódhóng randhu
28. gódhóng siwalan
29. gódhóng talês (kimpúl)
30. gódhóng têbu têlês
31. gódhóng têbu garíng
32. gódhóng téla
33. gódhóng turi
34. gódhóng walúh
35. gódhóng widårå putíh
36. gódhóng wuni
dliring
sinom
tibå urip
tåwå
pupús
ujungan
klaras
kajang
pracat, dèdèl
blêdhèg
lomah-lamèh
jómpóng
rèndèng
lêmbayung
gamplèng
cêthèthèt
limaran
kumudå
kléyang
janúr
blarak
liríh
sabrang
êso
damèn
êlarmanyurå
bålådewå
lontar
lumbu
mómól
rapak
jlegór
pethúk
lomah-lamèh
trawas
mojar
Araníng Kêmbang
01. kêmbang arèn
02. kêmbang blimbíng
03. kêmbang blutru
04. kembang cèngkèh
05. kêmbang cubúng
06. kêmbang dhadhap
07. kembang durèn
08. kêmbang ganyóng
09. kêmbang garút
10. kêmbang gêbang
11. kêmbang gêdhang
12. kêmbang gêmbili
13. kembang jagúng
14. kêmbang jambé
15. kêmbang jambu
16. kêmbang jarak
17. kêmbarg jati
18. kêmbang jéngkól
19. kêmbang kacang
20. kêmbang kanthil
21. kêmbang kapas
22. kêmbang kårå
23. kêmbang kecipír
24. kêmbang kelór
25. kêmbang kêmlandhingan
26. kêmbang kêncúr
27. kêmbang talês (kimpúl)
28. kêmbang kluwíh
29. kêmbang kopi
30. kêmbang krambíl
31. kêmbang krókót
32. kêmbang lamtårå
33. kêmbang lómbók
34. kêmbang mlinjo (so)
35. kêmbang nångkå
36. kêmbang nipah
37. kêmbang pandhan
38. kêmbang pacé
39. kêmbang pêté
40. kêmbang pohong (téla)
41. kêmbang príng
42. kêmbang randhu
43. kêmbang salak
44. kêmbang surúh
45. kêmbang talês (kimpúl)
46. kêmbang têbu
47. kêmbang timún
48. kêmbang widårå putíh
dangu
måyå
móntró
pólóng
tóróng
cêlung
dlóngóp
puspånyidrå
gramêng
krandhíng
óntóng (túntút)
sênêng
sinuwún
mayang
karúk
juwís
jangglèng
kêcuwís
bêsêngut, bundhêl
gadhíng
kadi
kèpèk
cêthèthèt
limaran
jêdhidhíng
sêdhèt
pancal
onthèl
blanggrèng
manggar
naknik
jêdhidhíng
mêník
ucêng (kroto)
angkúp
dóngóng
pudhak
nyrêwèntèh
pêndul
ingklík
krosak
karúk
kêthèkèr
drèngès
pancal
glagah (glêgês)
móntró
rêjasa
Araning Pêntil
01. pêntíl asêm
02. pêntíl jagúng
03. pêntíl jambé
04. pêntíl jambu
05. pêntíl kacang
06. pêntíl krambíl
07. pêntíl manggís
08. pêntíl nångkå
09. pêntíl pêlêm
10. pêntíl randhu
11. pêntíl sêmangka
12. pêntíl so/mlinjo
13. pêntíl timún
cêmpaluk
jantên
blèbèr
karúk
bêsêngút
blulúk, cêngkir
blibar
babal, gori
pêncit
plêncing
plonco
kroto
sêrit
Araning Wóh
01. wóh arèn
02. wóh bêngkowang
03. wóh cêngkèh
04. wóh gêbang
05. wóh gêmbili
06. wóh jati
07. wóh kanthil
08. wóh kélor
09. wóh kêsambi
10. wóh kluwêk
11. wóh pandhan êri
12. wóh so
13. wóh tal
14. wóh turi
15. wóh uwi
16. wóh widårå putíh
kolang-kalíng
bêsusu
pólóng
krandhing
katak
jangglêng
gandhèk
klénthang
kêcacil
pocúng
pandhågå
mlinjo
siwalan
klénthang
katak
anyang
Araning Isi
01. isi asêm
02. isi cipír
03. isi durèn
04. isi jambé
05. isi kapas
06. isi katès
07. isi kluwêk
08. isi kluwíh
09. isi kêsambi
10. isi mlinjo
11. isi nangka
12. isi pêlêm
13. isi randhu
14. isi salak
15. isi sawo
16. isi sêmangka
klungsu
bótór
ponggé
jêbug
wuku
trêmpós
pocúng
bêthêm
kêcacil
klathak
bêtón
pêlók
klênthêng
kenthós
kêcik
kuwaci
07. Pepindhan
A
01. Abang kumpul pådhå abang – kåyå alas kóbóng
02. Abangé – kåyå gódhóng katirah
03. Agungé – kåyå samodra rób
04. Akèhé pêpati – kåyå babadan pacíng
05. Akèhé pêpati – kåyå sulúng lumebu gêni
06. Akèhé lêlara – kåyå kêna pageblúk
07. Ali-aliné – nggunúng sapikúl
08. Alusé – kåyå sutra
09. Antêngé – kåyå têmantèn ditêmókaké
10. Ayuné – kåyå Dèwi Ratíh
B
11. Bagusé – kåyå Bathårå Kamåjåyå
12. Bangoné – awangun gêdhang salirang
13. Banteré – kåyå angin
14. Bêbêdané – ngadhal mèlèt
15. Bédané – kåyå bumi karo langít
16. Bêgjané – kåyå nêmu êmas sakêbo
17. Bêgjané – kåyå nêmu cêmpaka sawakúl
18. Bungahé – kåyå kêtiban ndaru
C
19. Cahyané bingar – kåyå lintang johar
20. Cahyané nglêntríh – kåyå rêmbulan karainan
21. Cêp klakêp – kåyå óróng-óróng kêpidak
22. Cêthilé – kåyå cinå craki
23. Cumlórót – kåyå lintang alihan
24. Cumlórót – kåyå ndaru
D
25. Dalané – nggêgêr sapi
26. Dalane – mbathók mêngkurêb
27. Dawane barisan – kåyå séla brakithi
28. Dêdêgé – ngringin sungsang
29. Dhuwure – kåyå othak othak méga
30. (n)Dómblóng – kåyå sapi ómpóng
G
31. Gagah prakósó – kåyå Radèn Werkudårå
32. Galaké – kåyå macan manak
33. Galaké – kåyå butå
34. Gampangé – kåyå êmpal pinêcók
35. Gêlungané – ngadhal mènèk
36. Gêlungané – minangkårå
37. Gêlís – kåyå banyu sinaríng
38. Gêndhwané – awangun kadhal mêtêng
39. Gêrêng-gêrêng – kåyå singå antók bayangan
I
40. Ijo kumpúl pådå ijo – kåyå bèthèt sayutå
41. Irêng kumpúl pådhå ireng – kåyå gagak rêraton
J
42. Jangguté – pindhå tawon gumantúng
43. Jogedê – kåyå mêrak kasimpír
44. Jogedê – mucang kanginan
K
45. Kagèté – kåyå tinubrúk ing wóng lêpat
46. Kaku – kåyå kênå nggo pikulan
47. Kêkêjêré – kåyå manúk branjangan
48. Kênèsé – kåyå Dèwi Srikandi
49. Késité – kåyå kadhal
50. Kêpinginé – kåyå nyidham cêmpalúk
51. Klular-klulúr – kåyå tuma kathók
52. Kopat-kapit – kåyå buntút ula tapak angín
53. Kuning – kåyå êmas sinanglíng
54. Kuníng kumpúl pådhå kuníng – kåyå podhang reratón
L
56. Lakuné nusúp-nusúp – pindhå ayam alas
57. Landhêpé – pitúng pinyukúr
58. Lêlêwané – milangoni
59. Lír sato munggíng – rimbagan
60. Luruhé – pindhå Dèwi Sembådrå
M
60. Mêndhak-mêndhak – kåyå sato mèmèti
61. Midêr-midêr – kåyå undar
62. Milíng-milíng – kåyå jangkúng
63. Mlakuné mundúr – kåyå mungkúr gangsír
64. Mlakune – ngódhók
N
65. Nangisé ndrêngêngêng – kåyå rasé
66. Nangisé – ngóróng-ngóróng
67. Nuturi wong pintêr – prasasat ngajari bèbèk nglangi
68. Nyêngité – kåyå dhêmít
P
69. Padhangé – kåyå rinå
70. Pådhå plêg – pindhå jambé sinigar
71. Panasé – kåyå mêcah-mêcahnå sirah
72. Pênggalihé pådhå – pindhå suruh lumah lan kurêp, yèn dinulu séjé
rupane, yèn ginigít pådhå rasané
73. Pariné – gumadhúng
74. Pariné – ngêmpíng
75. Pariné – nêdhêng gumadhúng
76. Pêtêngé – ndumúk irúng
77. Pintêré – kåyå biså njårå langít
78. Pinteré – kåyå biså nyancang angín
79. Pipané rókók – mênyu
80. Pipiné – kåyå tomat matêng
81. Polahé – kåyå gabah dèn interi
82. Polahé – kåyå kuthúk kélangan babón
83. Polahé – ngaru napúng
84. Polatané mbranyak – kåyå Radèn Kåkråsånå/Såmbå
85. Putíh kumpul pådhå putih – kåyå kúntúl nêbå
86. Putíh mêmplak – kåyå kapúk diwusóni
R
87. Rakêté – kåyå sadulur sinårå wèdi
88. Raméné – lir prahårå nêmpúh wukír
89. Raméné surak – mbåtå rubúh
89. Rikaté – kåyå angin
90. Rukunê – kåyå mimi lan mintunå
91. Ruruhé (wóng lanang) – kåyå Raden Janåkå
92. Ruruhé (wóng wadón) – kåyå Dèwi Sembådrå
93. Rupané kêmbar – pindhå jambé sinigar
S
94. Salaké- mêdhi (masír)
95. Sambaté – kåyå nggrantang
96. Sambaté – ngaru årå
97. Sênêngé – kåyå bubúk olèh lèng
98. Sêntoså bangêt – kåyå jangèet kinatêlon
99. Sowané mêndhak-mêndhak – kåyå satå manggíh kråmå
100. Suguhané – mbanyu mili
101. Sumbaré – kåyå biså mutúng wêsi g1igèn
102. Sumbaré – kåyå wani ndilat wêsi abang
103. Suwèké – nyangkêm kódhók
104. Swarané – kåyå gêlap ing mångåa kapat
105. Swarané – kåyå mbêlah-mbêlahnå bumi
T
106. Tandangé cukat – kadyå kilat, kesít kadya thathít
107. Tandangé – kåyå banthèng kêtaton
108. Tandangé – kåyå jangkrík mambu kili
109. Tandangé – kåyå sikatan nyambêr walang
110. Tåpå – ngalong; ngidang; nyantuka
111. Tékadé – kåyå gêni lan urupé
112. Tékadé – kåyå madu lan manís
113. Têpungé kalís (kêkancané) – kåyå banyu karo lêngå
114. Thingak-thinguk – kåyå kêthèk ditulúp
115. Tindaké – nusúp ngayam alas
116. Tulisanê – awangun kêtumbar (aksårå Jåwå)
U
117. Ulêsé – ngêmbang asêm (kucíng)
118. Ulêsé – ngêmbang durèn (jaran)
119. Untabé – kåyå samodra rob
120. Utangé – nyundhúl êmpyak
121. Utange – turút usúk
W
122. Wangsulané – saúr manúk
123. Wanguné – kåyå dårå gêpak
124. Wiragané – nênangi bråtå
125. Wrangkané – gayaman
08. Sanepan
01. Abang dluwang
02. Abót kapúk
03. Abót mêrang sagêdhêng
04. Agal glepúng
05. Aji gódhóng garíng
06. Åmbå gódhóng kélór
06. Antêng kitiran
07. Arang kranjang
08. Arang wulu kucing
09. Arúm jamban
10. Atós dêbóg
11. Bantêr kéyong
12. Bêning lêri
13. Bénjo tampah
14. Brintík linggís
15. Dhuwúr kêncúr
16. Gêdhe gurêm
17. Jêro tapak mêri
18. Kandêl kulít bawang
19. Kêdhèp têsmak
20. Kuníng silít kwali
21. Kuru semångkå
22. Landhêp dhêngkúl
23. Lêgi bråtåwali
24. Lêmês pikulan
25. Lónjóng mimís (mlayu)
26. Pait madu
27. Pêrêt bêton
28. Rêsík pêcêrèn
29. Rindhík asu digitík
30. Suwé banyu sinaring
31. Suwé mijêt wóhing ranti
putih/pucêt bangêt
ènthèng bangêt
ènthèng bangêt
lumèr bangêt
ora ånå ajiné
ciyút bangêt
polah ora karuwan
kêrêp bangêt
akèh bangêt
bangêr bangêt
êmpuk bangêt
alon bangêt
buthêg bangêt
bundêr bangêt
lurús/kaku bangêt
êndhèk bangêt
cilík bangêt
cêthèk bangêt
tipís bangêt
jingglêng/mênthêlêng
irêng bangêt
lêmu bangêt
kêthúl bangêt
pait bangêt
kaku bangêt
bantêr bangêt
lêgi bangêt
lunyu bangêt
rêgêd bangêt
cêpêt bangêt
cêpêt bangêt
cêpêt bangêt
09. Tembung Entar
A
01. abang kupingé = nêsu bangêt
02. (ng)abangké kuping = gawé nêsu
03. abang abang lambé = ora têmênan, mung lêlamisan
04. abang rainê = nandhang isin (wirang)
05. adol ayu = ngêndêlake ayuné
06. adol bagús = ngêndêlaké bagusé
07. adol gawé = ngatonake pênggawéyané
08. adol kringêt = nyambut gawé
09. adol kwanèn = ngêndêlake kwanèné
10. adol krungon = golèk golèk warta/kabar
11. adol séndhé = adol barang mênyang gadhèn
12. adol umbag/umuk = akèh omongé, ning ora ana nyatané
13. adus getíh = tatuné nêmên bangêt
14. adus kringêt = nyambut gawé, abot bangêt
15. adus luh = nêmên anggoné nangís
16. akèh sandhungané = akèh alangané
17. ålå jênêngé = kurang dipêrcåyå
18. ålå kandhutané = ålå wataké
19. ålå tembungé = têmbungé kasar/saru
20. alus tembungé = kêpénak dirungokaké
21. åmbå jangkahé = bisa ikhtiyar mrana-mrana
22. apus kråmå = dibujuki/diapusi cara alus
23. asor budiné = bêbudèné ålå
24. asor yudané = kalah
25. ati dhóndhóng = atiné ålå
26. atiné ånå wuluné = atine ålå/dêngki
B
01. (m)balang liríng = nglirik mripat
02. bau suku = abdi/batur
03. bau têngên = wong kang dipercåyå
04. bêning atine = sumèh
05. (m)buang sangkal = ngilangi/mbuang apês
06. (m)bukak wadi = ngandhakaké wêwadiné
07. (m)buang tilas = nutupi tumindaké sing ålå
C
01. cagak lèk = camilan supaya bêtah mêlèk
02. cagak urip = kanggo nyukupi kêbutuhan uripé
03. cancut taliwåndå = tandang gawé
04. cangkêm gatêl = sênêng ngrasani/nggunêm
05. cêdhak umuré = gêlis mati
06. cêpak jodhone = gêlis olèh jodho
07. cêpak rêjêkiné = gampang olèh rêjêki
08. cilik atiné = kuwatir/wêdi
09. cupêt atiné = gampang nêsu
10. cupêt budiné = ora bisa nggayúh kautaman
11. cupêt jangkahé = ora biså golèk sarånå
12. cupêt nalaré = ora biså mikirake wêrna-wêrnå
13. cupêt pangandêlé = ora percåyå
D
01. dadi gawé = ngrépotaké
02. dåwå-dåwå ujå = perkårå kang ora uwís uwís
03. dåwå tangane = sênêng nyólóng jupúk
04. (n)dhêdhêr kautaman = nandur kêbêcikan
05. dhuwúr atiné = gumêdhé
06. dhuwúr pangkaté = dadi wóng pangkat/panguwasané
E
01. êmpuk rêmbugé = gunêmé énak dirungokaké
02. êntèk atiné = kêwêdèn/kuwatir bangêt
03. ènthèng sanggané = ora rêkåså
04. ènthèng tangané = sênêng tandang gawé
G
01. (ng)gadho ati = gawé susah ati
02. gantung kêpuh = sandhangané ora tau ganti
03. (ng)gantung untu = sêlak kêpingin mangan
04. gêdhé atinée = tatag; ora kuwatir
05. gêdhé êndasé = sómbóng (kêmlungkung)
06. gêdhé ómónge = umúk ora ånå nyatané
07. gêdhée tékadé = ora gampang pasrah
08. (ng)gêdhèkaké pulúk = ora ånå prihatiné
09. (ng)gêgêm tangan = kêsèd nyambut gawé
10. gilig rêmbugé = rêmbugane pasti/mêsti
11. gilig tekadé = tékadé ora bakal mundúr
12. (ng)gilud kawrúh = golèk ilmu kanthi mêmpêng
13. golèk slamêt = ati-ati supaya, ora cilåkå
14. golèk uríp = nyambut gawé nggo nyukupi butuhé
I
01. idu gêni = omongan tansah kêlakon
02. ilat mati = ora bisa ngrasakaké
03. ilang klilipé = ilang mungsuhé
J
01. jåkålårå = rikålå nóm-é rêkåså
02. jêmbar dhadhané = sugíh pangapurå; sabar bangêt
03. jêmbar kawruhé = akèh ngilmuné
04. jêmbar kuburé = mlêbu swarga
05. jêmbar polatané = sumringah
06. jêmbar sêgarané = sugih pangapura; sabar
07. jêro kawruhé = akèh ngilmuné; pintêr
K
01. kådålu warså = kasèp; wis kliwat
02. kandel kulité = digdåyå; sêkti
03. kandel kupingé = ora nggugu pitutúr
04. kaku atiné = tansah ora sarujuk/sulåyå
05. kasar têmbungé = têmbung saru
06. katon dhadhané = wani adu arêp
07. kêgugah atiné = sadar/élíng
08 kêlèpètan ålå = katut ålå
09. kêmbang lambé = tansah digunêm kêbêcikané
10. kakèhan tangan = kakèhan sing nyandhak
11. kêmbang uríp = lêlakone wong urip wêrna-wêrna
12. kêna tinênga-tênga = kêna disambati
13. kêncêng karêpé = kêkarêpane kudu kêturutan
14. kêncêng tékadé = tékadé ora bakal mundúr
15. kulak wartå = golèk kabar/wartå
16. kuwat drajat = cocok dadi pêmimpin/panguwåså
17. kuwat isín = mblêbês ora isinan
18. kuwat mangan = mangané akèh
L
01. lambé tipís = criwis/akèh omongé
02. landhêp dhêngkul = kêthul bangêt
03. landhêp pikirané = pintêr bangêt; gampang ngêrti
04. lårå ati = sêrík atiné
05. lårå ayu = lårå cacar
06. lårå owah = édan; gêndhêng
07. larang pangan = pacêklík
08. lóbók atiné = sabar
09. luhúr budiné = kêlakuane bêcík/apík
10. luhúr drajaté = dadi wong pangkat/panguwåså
11. lurús lakune = jujúr
12. lumah tangan = ora gêlêm cawé-cawé
13. lunyu ilaté = gunêmé méncla-ménclé
M
01. manís èsêmé = èsêm ngrêsêpakaké ati
02. manís rêmbugé = guneme nyênêngaké ati
03. mårå tangan = sênêng gawé lårå/milårå
04. måså bodhoå = pasrah
05. måtå dhuwitan = srakah marang dhuwít
06. måtå loro = mangro tingal
07. matèni pangané = gawé ilang panguripané
08. matêng kawruhé = mumpuni; kawruhé wis tutúg
09. matêng rêmbugé = gunêmé wís disarujuki
10. mati sandhang pangané = ilang dalané golèk panguripané
11. mati rågå = prihatin; tåpå, tirakat
12. mêdhót dalan = ora ditêrusaké
13. métani luputé = nggolèki salahé
14. mêrês kringêt = nyambut gawé mêmpêng
15. mêrês pikír = têmênan anggone mikiraké
16. mogèl ilaté = mangan sing sarwa énak
17. mógól sinauné = ora tutúg sêkolahé
18. murang tåtå = kurang ajar, ora duwé dugå
N
01. nandhang sungkåwå = lagi susah
02. nandur kêbêcikan = gawé kêbêcikan
03. ngadu wulêding kulít = adu kêkuwatan
04. ngangsu kawrúh = golèk ngèlmu/mêguru/sekolah
05. ngatonaké siyungé = nuduhake kêkuwatané/ kuwanèné
06. ngatonake dhadhané = umúk, sumbar
07. ngêkêp dhêngkul = nganggur ora nyambut gawé
08. ngêndhalèni håwå napsu = nyêgah kêkarêpan ålå
09. ngêpuh kringêt = nyambut gawé mêmpêng
09. ngêmut driji = ora oleh åpå-åpå
10. nyolok måtå = kêtårå banget
O
01. olèh ati = disênêngi
02. olèh gawé = kalêksanan
03. olèh wirang = kisinan
04. olèh lårå = kalaran
05. ora duwé ati = kuwatir bangêt, wêedi
06. ora mêlèk = ora ngêrti
07. ora ngundhuh = ora oleh åpå-åpå
P
01. padhang dalan = mlêbu swargå
02. padhang håwå = lair ing donyå
03. padhang langité = sênêng
04. padhang pikiré = lêga sênêng
05. padhang ulaté = sumèh
06. pait gêtiré uríp = warnå-warnå lêlakoné wong uríp
07. paít lêlakoné = uríp rêkåså
08. panas atiné = nêsu bangêt
09. pêcah pamóré = wís ngancík diwåså
10. pêcah pikír = wiwít biså golèk srånå
11. pêdhês rêmbugé = gunêmé gawé sêrík
12. pêrih atiné = susah bangêt
13. pêtêng atiné/pikiré = susah
14. pinggêt atiné = sêrik
15. pulíh gêtihe = pak-puk, ora kalah ora mênang
16. puput yuswå = mati, sédå
R
01. rai gêdhèg = ora duwé isín
02. (ng)rênggå pråjå = njågå negårå
03. (ng)renggå salirå = dandan/macak
04. runtúh atiné = tuwúh wêlasé
05. rupak atiné = cugêtan/ora gampang ngapurå
06. rupak jagadé = judhêg; ora bisa mrånå-mrånå
S
01. sabuk gêlang = sawahé akèh bangêt
02. sêpi kawruh = bodho/ora duwé ilmu
03. sêpi pamríh = ora duwe pamríh
04. sêrêt rêjêkiné = ora gampang golèk rêjêki
05. sêsak dhadhané = mangkêl/anyêl
06. sumpêg atiné = susah/sêdih
T
01. tadhah kålåmångså = dipangan
02. tadhah udan = lirangan gêdhang síng dhuwúr dhéwé
03. tatu atiné = sêrík bangêt
04. tanpa tilas = êntèk blas
05. tipís lambéné = criwis, sênêng nggunêm wóng liyå
06. thukúl pikiré = nduwé akal
07. thukúl turuné = nduwé anak
U
01. udan tangis = akèh síng pådhå nangisi
02. ulat pêtêng = katon nêsu
03. ulat manís = sumèh
04. utang lårå = tau nggawé laran wóng liyå
05. utang nyåwå = tau nggawe patine wóng liyå
06. utang pati = tau nggawe patiné wóng liyå
07. utang wirang = tau nggawe wirangé wóng liyå
W
01. walang ati = sumêlang/kuwatír
02. wani mati = nékad/kêndêl bangêt
03. wani silit wêdi rai = ora wani têrang-têrangan
04. wêtêng kadit = drêmba/ora tampikan
05. wêtêeng karèt = panganané akèh
06. wêdi gêtíh = jiríh/ora wani
07. wêdi kangèlan = lumuh/kêsèd
10. Tembung Garba
01. aglis
02. anèng
03. aranèki
04. dadyåwúh
05. dhêmênyar
06. duparså
07. jalwèstri
08. kadyå
09. kajwarèng
10. kalokèng
11. kapyarså
12. kalyan
13. lagyantuk
14. 1agyaníng
15. 1êbdhèng
16. lumakèng
17. lumêbèng
18. maharjå
19. maharsi
20. mahamêru
21. malebèng
22. mungging
23. murbèng
24. murwèng
25. narendrå
26. narpati
27. narpéndah
28. natèng
29. nujwari
30. praptèng
31. prawirèng
32. prawirotåmå
33. priyagúng
34. priyanggå
35. ratwagung
36. ratwelok
37. sarotåmå
38. sedyarså
39. sinóm
40. sirèku
41. sitinggíl
42. sugyartå
43. sumbangsíh
44. surendrå
45. surêng
46. surendrå
47. taksyalit
48. tankocap
49. tumengèng
50. tumekèng
51. tumekèng
52. tumujwèng
53. wirotåmå
54. yèku
såkå tembúng : age + gêlis
såkå tembúng : ånå + ing
såkå tembúng : arané + ki
såkå tembúng : dadi + éwuh
såkå tembúng : dhêmên + anyar
såkå tembúng : dupi + årså
såkå tembúng : jalu + èstri
såkå tembúng : kadi + kåyå
såkå tembúng : kajuwårå + ing
såkå tembúng : kalokå + ing
såkå tembúng : kapirêng + arsa
såkå tembúng : kalih + lan
såkå tembúng : lagi + antuk
såkå tembúng : lagi + níng
såkå tembúng : lebdhå + ing
såkå tembúng : lumaku + ing
såkå tembúng : lumêbu + ing
såkå tembúng : måhå + råjå
såkå tembúng : måhå + arsi
såkå tembúng : måhå + mêru
såkå tembúng : malebu + ing
såkå tembúng : munggúh + ing
såkå tembúng : múrba + ing
såkå tembúng : murwå + ing
såkå tembúng : nårå + indrå
såkå tembúng : nårå + dipati
såkå tembúng : nårå + éndah
såkå tembúng : nåtå + ing
såkå tembúng : nuju + an
såkå tembúng : praptå + ing
såkå tembúng : prawirå + ing
såkå tembúng : prawirå + utåmå
såkå tembúng : priyå + agung
såkå tembúng : priyå + anggå
såkå tembúng : ratu + agung
såkå tembúng : ratu + élok
såkå tembúng : saru + utåmå
såkå tembúng : sedyå + arså
såkå tembúng : isih + enóm
såkå tembúng : sirå + iku
såkå tembúng : siti + inggíl
såkå tembúng : sugih + artå
såkå tembúng : sumbang + asih
såkå tembúng : surå + indrå
såkå tembúng : surå + ing
såkå tembúng : sutå + indrå
såkå tembúng : taksih + alit
såkå tembúng : tanpå + ucap
såkå tembúng : tumengå + ing
såkå tembúng : tumekå + ing
såkå tembúng : tumekå + ing
såkå tembúng : tumuju + ing
såkå tembúng : wiro + utåmå
saka tembung : yå + iku
11. Tembung Camboran Cekak
01. bangcúk
02. bangjo
03. barbèh
04. barji
05. bulík
06. cówèk
07. déwa
08. dhégus
09. dhèkmu
10. dhèkwur
11. dhêlik
12. dhêmês
13. gowèk
14. jiro
15. jitús
16. kakkóng
17. kongèl
18. kosík
19. kótcúk
20. kwèlêm
21. linak
22. lijo
23. linggå
24. licå
25. lúnglít
26. mahrêp
27. pakdhé
28. paklík
29. pakpúh
30. pangpèl
31. pèrko
32. tahtêng
33. tèktíng
34. tíngwé
35. thúkmís
36. tutik
37. wandhak
38. wulu
: abang + pucúk
: abang + ijo
: bubar + kabèh
: bubar + siji
: ibu + cilík
: kóncó + dhèwèk
: gèdhé + dåwå
: gêdhé + bagús
: êndhèk + lêmu
: êndhèk + dhuwúr
: gêdhé + cilík
: gêdhé + lêmês
: tónggó + dhèwèk
: siji + loro
: siji + satús
: tungkak + bókóng
: bókóng + cêngêl
: mêngko + dhisík
: bóngkót + pucúk
: kwèni + pêlêm
: lali + anak
: lali + bojo
: lali + tånggå
: lali + kåncå
: balúng + kulít
: mlumah + mêngkurêp
: bapàk + gêdhé
: bapak + cilík
: bapak + sepúh
: êpang + sêmpèl
: èmpèr + toko
: mêntah + matêng
: êntèk + nglintíng
: nglintíng + dhéwé
: bathúk + klimís
: mêtu + titík
: dawa + cêndhak
: sèwu + lu
12. Kerata Basa
01. anak
02. bapak
03. batur
04. bocah
05. brêkat
06. cangkêm
07. cangkír
08. cêngkír
09. denåwå
10. désèmbêr
11. dongèeng
12. garwå
13. gêdhang
14. gêrang
15. guru
16. gusti
17. januari
18. kaji
19. kathók
20. kódhók
21. kotang
22. krikíl
23. kupíng
24. kuplúk
25. kursi
26. ludrúk
27. malíng
28. mantu
29. måråtuwå
30. nopèmbêr
31. oktobêr
32. pébruari
33. prawan
34. saru
35. sêjarah
36. sêkutêr
37. sêpuh
38. simah
39. sinóm
40. sirah
41. siti
42. sopir
43. sruwal
44. sulap
45. tandúr
46. tåpå
47. tarúb
48. tayúb
49. têbu
50. tépas
51. tuwå
52. wanitå
53. wédang
54. wêdhus
55. wêtêng
karêp åpå-åpå kudu ånå lan énak.
bap åpå-åpå pêpak
êmbat-êmbating tutúr
mangan kåyå kêbo, gawéyané ora kêcacah.
didèlèh mak brêg terús diangkat
yèn ora dicancang ora mingkêm.
kanggo nyancang pikír
kêncêngé pikír
ngêdên håwå ngumbar håwå napsu
gêdhé-gêdhéné sumbêr
dipaido ora mêngèng
sigaraning nyåwå
sagêd padhang, digêgêt bar madhang.
sêgêré wis arang-arang
kêna digugu lan ditiru
bagusíng ati
hujan sabên ari
tekadé siji
diangkat sitók-sitók
tekå-tekå ndhódhók.
sikute diutang
kêri ing sikíl
kaku njepipíng
kaku nyêmplúk
yên diungkúrake banjúr isi
gulune gélo-gélo, sikile gêdrúg-gêdrúg
njipúk amalé wóng síng ora elíng
diéman-émani mêksa mêtu
mårå-mårå kêtêmu tuwå
ånå sumbêr
untúb-untubé sumbêr
yèn mépé mburu ari
yèn pêpara (lêelungan) kudu wayah awan
kasar lan kêliru
sêjan ngarah (yèn dinå riåyå/Idul Fitri)
sambi séndhéku mlayu bantêr.
sabdané ampúh
isiné omah
isih enóm
isiné rah
isiné bulu bêkti
yèn ngaso mampír (ing warúng).
saru yèn nganti uwal
yèn kesusu bakal ketilap.
nåtå karo mundúr
tatane kåyå wóng påpå
ditåtå supåyå katón murúb
ditåtå supåyå katón guyúb
antêbé kalbu
titíp napas
untune wis rowå, ngenteni metune nyåwå
wani ditåtå
dianggo gawé kadang
suwé ora tau adús
ruwêt tur pêtêng
13. Tembung Mbangetake
A
01. abang – brèh, mbranang
02. abúh – mênthêng2
03 adhèm – njèkut
04. adóh – ngaluk-ngaluk
05. adóh – nyamut-nyamut
06. ajúr – mêmêt, mumúr
07. alas gung – liwang-liwng
08. anèh – nyruwèntèh
09. anyar – grès
10. anyar – kênyar-kênyar
11. anyêp – njêjêt
12. asat – klêthêk
B
01. babar – pisan, blas
02. banjir – bandhang
03. bêdhug – ndrandhang
04. bêning – kincling2
05. bêning – nyaróng
06. biru – kècu, èrêm
07. búndêer – sêr, kêplêng
08. burík – cêngkrík
C
01. cébol – képalang
02. cébol – ndródhól
03. cêdhak – nyaklêk
04. cêtha – wéla-wéla
05. cilåkå – mêncit
06. cilík – mênthík
07. cukat – trampíl
08. cukat – trêngginas
E
01. êndhèk – èrèk-èrèk
02. êndhèk – nyêmplak
03. êntèk – blas, gusis
04. ésúk – njêplúk
05. ésuk – umun-umun
06. ésuk – uthuk-uthuk
G
01. gagah – prakósó
02. garíng – kumlingking
03. gêdhe – gómbóng
04. grimís – riwis-riwis
05. gósóng – pêrêng
06. guyúp – rukún
I
01. ijèn – kijèn
02. ijo – royo-royo
03. ilang – musnå
04. irêng – njangês, thunthêng
J
01. jêjêl – riyêl uyêl-uyêl
02. jêmbar – bawéra
03. jêmbar – gilar-gilar
04. jêmbar – ngilak-ngilak
K
01. kaku – kêngkêng
02. kapók – kawús
03. kêbak – mêncêp-mêncêp
04. kêbat – kliwat
05. kênès – mêndhês
06. kóthóng – blóng
07. kuníng – nyêkiníng
08. kuru – akíng
L
01. lêgi – anglêk, anylíng
02. lêegi – manylêng
03. lêmu – ginuk-ginuk
04. lêmu – kimplêk-kimplêk
05. lêmu – mblêgug
06. lila – lêgåwå
07. loro – sélo
08. lunga – bablas
M
01. malang – mégúng
02. mêrêm – dhipêt
03. mlarat – cêmporat
04. mlayu – ngêthiplêng
05. mubêng – sêsêr
06. nangís – ngguguk
07. nangís – nggriyêng
P
01. padhang – njigglang
02. padhang – ndrandhang
03. paít – nyêthak
04. panas – jumêprèt
05. panas – sumêlèt
06. panas – gumêmplang
07. pêtêng – dhêdhêt
08. pêtêng – lêlimêngan
09. picêk – nrêthêk
10. ping – kopang-kapíng
11. putih – mêmplak
R
01. ramée – gumurúh
02. remúk – rêmpu, bubúk
03. rêsík – gumriníng
04. rèwèl – gothèl
S
01. sajêg – ndublêg
02. sakésuk – êngkluk, jêpluk
03. sasoré – bêndhée, ênthé
04. sawêngi – mupút, natas
05. sadinå – mupút, utúh
06. sat – klèthèk
07. sêdhih – nglangut
08. sêpi – mamring, nyênyêt
09. siji – ndhil, thil
10. sirna – gêmplang
11. sugih – brèwu, ndrêbålå
12. suwé – nglangut
13. suwung – blúng, brúng
14. Purwakanthi
Guru Swårå
01. Ånå awan, ånå pangan.
02. Ngalah, nanging olèh.
03. Sing salah, kudu sèlèh
04. Becík, ketitik, ålå ketårå
05. Síng wèwèh, bakal pikolèh.
06. Adigang, adigúng, adiguna.
07. Inggah-inggih, ora kêpanggih.
08. Ciri wanci, lêlai ginåwå mati.
09. Déså måwå cårå, negårå måwå tåtå.
10. Witíng tresnå, jalaran såkå kulinå.
11. Giri lungsi, jalmå tan kenåa inginå.
12. Yèn mênang, åjåa njur sewenang-wenang.
13. Ånå bungah, ånå susah iku wis lumrah.
14. Síng gêlêm ngalah, bakal luhur wêkasané.
15. Yèn kråså énak, åjå njur lali anak, lali bojo, lali
tånggå, lali kåncå.
Guru Sastrå
01. Tåtå titi tútúg tatag, tanggúng têrtib.
02. Åjå dhêmen mêmada, dhatêeng sapadhaning dumadi.
03. Tabêri nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi.
04. Wóng jejodhohan kudu ngelingi : babat, bibit, bobot,
bêbêt.
05. Rurúh, rèrèh, ririh ing wewarihipún, mrih rêsêpíng
pårå muyarsi.
06. Ing ngarså sung tulådhå, ing madyå mangun karyå,
tutwuri handayani
07. Tarti tåtå-tåtå, até mêtu turút ratan, diutus tuku tahu
témpé dhuwít kertas telúng atús.
08. Tindak tandúk lan tutúr kang kalantúr, katulå tulå katali,
bakal kacatúr, katutúh, kapatúh pan dadi awón.
09. Sluman slumun slamet, Salamún nyemplúng kali plung
slulúp slêlêp slêlêp olèh slêpèn isi klóbót, njumbúl bul
klambine têlês blês.
10. Kålå kulå kêlas kalih, kulå kulak kalo kalih kuli-kuli
kulå, kalo kulå kèli kilèn kulå, kalo kula kompal
kampul, kulå kelap-kelip kålå-kålå kêlang kêling.
15. Wangsalan – Parikan
Wangsalan 

 1. Jênang gu1å kowe åjå lali.
  (jenang gulå = glali).
 2. Ngembang garut nggrêmêng ora karuwan
  (kêmbang garut = grêmêng),
 3. Mbalúng janúr, gêlêma paring usådå.
  (balúng janúr = sådå).
 4. Ngêmbang kacang, mbêsêngut ora kalêgan.
  (kêmbang kacang = bêsêngut – dadi mbêsêngut).
 5. Sêkar arèn mas, sampún dangu kok botên kêpanggih
  (sêkar arèn = dangu).
 6. Kêmbang jambu, kêmaruk duwé dolanan anyar.
  (kêmbang jambu = karuk = dadi kêmaruk).
 7. Roníng mlinjo, sampún sayah nyuwún ngaso.
  (roníng mlinjo = so – dadi ngaso).
 8. Klåpå mudhå, yèn kalegan paringa apurå.
  (klåpå mudhå = degan – dadi kalêgan)
 9. Kêmbang gêmbili sênêng-sênêng olèh rêjêki.
  (kêmbang gêmbili = sênêng).
 10. Witíng klåpå jawåtå ing ngarcåpådå. Salugune wóng mudhå gelem rekåså.
  (witing klåpå = glugu dadi saluguné)
 11. (Jawåtå ing ngarcåpådå = wóng) .
 12. 11. Kolik priyå priyagung anjani putrå.
 13. Tuhu an, wóng anóm wêdi kangèlan.
 14. (kolik priyå = manuk tuhu).
 15. (Anjani putrå = Anóman – dadi anóm)
Parikan 

 1. Wédang bubuk, gulå jåwå.
  Yèn kêpêthúk ati legå.
 2. Sêpêt sêpêt, sawone mêntah.
  Diêmpêt êmpêt sêlak ora bêtah.
 3. Wajik klêthik gulå abang.
  Aja suthík, yèn tumandang
 4. Gódhóng kêcipír, mrambat kawat.
  Najan ora mampír, nangíng liwat.
 5. Kêmbang jagung, dipêthik Cina.
  Barang wis kadhúng dikapaknå.
 6. Manuk êmprít, ménclóok gódhóng têbu.
  Dadi murid, sing srêgêp sinau.
 7. Manúk kutút, manggúng nggantêr.
  Yèn ra nurút, bisa kêblingêr.
 8. Yèn kêmbang kêmbangé kacang, dudu kêmbange púspa nyidrå.
  Sih cilík dikudang-kudang, barêng gêdhe gawe rekåsa.
 9. Yèn kêmbang kêmbangé lamtårå, dudu kêmbang wora-wari.
  Mumpúng sirå isih mudhå, sing tabêri ngati-ati
 10. Esuk nyulIng sore nyulíng, sulingé arèk Suråbåyå.
  Esuk elíng sore elíng, síng diélíng ora rumångså.
 11. Awan-awan åjå keluyuran, ånå pak mantri numpak sêkuter.
  Kapan-kapan aku kêturutan, duwe kåncå sinauné pintêr.
 12. Ésúk nêmbang soré nêmbang, têmbangané asmårådånå.
  Esuk ngadhang soré ngadhang, síng diadhang ra tekå-tekå
16. Arane Anak Kewan
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Anak :
ampal
angrang
asu
ayam (pitik)
babi
bandêng
banthèng
banyak
båyå
bèbèk
bêthík
blanak
brati
budhêng
bulús
cacíng
cêcak
cè1èng
coro
dårå
dhorang
êmprít
gagak
gajah
gangsír
garangan
garèngpúng
gêmak
glathík
gundhík
iwak
jangkrík
jaran
kadhal
kakap
kålåjengkíng
kancíl
kêbo
kêcapung
kêmånggå
kêpík
kidang
kimar
kinjêng
kinjêng dóm kintêl
kêthèk
kódhók
kombang
konang
krêmi
kucíng
kul/kéyóng
kupu
kura
kutúk
kwangwúng
lalêr
lamúk
låwå
lélé
lêmút
lintah
lisang
lodan
lutúng
luwak
luwíng
macan
manúk
mênjangan
ménthók
mêrak
nyambik

plêtíng
sapi
sêmbilang
singå
tambrå
tawón
têkèk
tikús
tóngkól
tumå
ulå
urang
wadêr
wagal
walang
warak
wêdhús
wêlút
yuyu
Jênêngé :
: êmbug
: kroto
: kirik
: kuthúk
: gemblúk
: nênêr
: warèng
: blêngur
: rété
: mêri
: mêntèr
: sêndha
: tongki
: kowé
: kêtul
: lur
: sawiyah
: gênjík
: mêndhèt
: piyík
: tampèr
: indhíl
: êngkak
: blêdug
: clondho
: rasé
: drungkúk
: drigúl
: cêcrèkan
: larón/rayap
: béyóng
: gêndholo
: bêlo
: tobíl
: caplèk
: kêtupå
: kênthi
: gudèl
: jênthít
: cêriwi
: mrèki
: komprèng
: kèdah
: sènggutru
: undúr-undúr
: munyúk/kenyúng
: prêcil
: êngkúk
: êndrak
: racêk
: cêmèng
: krikík
: ulêr
: laós
: kotèsan/koncèlan
: gêndhót
: sèt/singgat
: jênthík
: kamprèt
: jabrisan
: ugêt-ugêt
: pacêt
: bêlês
: jêngkélong
: kênyúng
: kuwúk
: gónggó
: gógór
: piyík
: komprèng
: minthi
: uncúng
: slirå
: gényóng
: jaringan
: pedhèt
: lêngêr
: dibal
: bókól
: gånå
: cêlolo
: cindhíl
: cêngkík
: kór
: kisi/ucêt
: grago
: sriwêt
: jêndhíl
: dhógól
: plêncíng
: cêmpé
: udhèt
: bèyès
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: