Tembung Basa Kawi

Tembung Basa Kawi
A
agni = gêni
agrå = pucúk
ajar = pandhitå
aji = ratu, råjå
akåså = awang awang
aldåkå = gunúng
ambå = aku, ingsun
ambeg = sipat
ancålå = gunung
andåkå = bantheng
anggå = awak
anggung = tansah
angkårå = lobå
apsårå = déwå
asurå = butå
ardi = gunúng
argå = gunúng
arís = alon, sarèh
arkå = srêngéngée
arså = arep
asthå = wólu
asthi = gajah
atmå = anak
atmajå = anak
aywå = åjå
B
badhåmå = gaman
bådrå = rembulan
bantålå = lêmah
barunå = sêgårå
basuki = slamêt
bathårå = déewå
bayu = angín
biråwå = gagah
bråmå = gêni
bramantyå = nêsu
brangtå = kasmaran
bogå = pangan
bomantårå = langít
C
cåkå = rodhå
candhålå = daksiyå
cåndrå = rêmbulan
caråkå = utusan
catúr = papat
cidrå = durjånå
ciptå = ngarang
citrå = gambaran
culikå = durjånå
D
dahånå = gêni
danåwå = butå
dhandhang = gagak
dhadhu = abang
dhatulåyå = kratón
dåså = sepuluh
datan = ora
dwipånggå = gajah
dirgantårå = awang2
dityå = butå
diyu = butå
dhingín = dhisík
driyå = ati
dúk = nalikå
dúksinå = kidul
(n)dulu = ndêlêng
dutå = utusan
dwi = loro
dwijå = guru
dhúhkitå = susah
dumadi = uríp
E
ekå = siji
eksi = måtå
erawati = blêdhèg
érnåwå = sêgårå
ésa = tunggal
èsti = karêp
G
gahånå = jurang
gapurå = lawang agúng
gåtå = laku
gåtrå = baris
gegånå = awang-awang
giri = gunúng
gitå = kêmbang
gung = gêdhé
gúntúr = jugrúg
gúrnitå = gludhúg
gurúh = blêdhèg
gyå = énggal
I
ibå = gajah
imå = mégå
imålåyå = gunúng
inå = asór
indriyå = karêp
ingsún = aku
J
jålå = banyu
jålådårå = mendhúng
jaladri = sêgårå
jalanidhi = sêgårå
jalu = lanang
jalmå = wóng
jawåtå = déwå
jarwå = têgês
jåyå = mênang
jênar = kuníng
juwitå = wanitå
K
kadyå = kåyå
kågå = manúk
kalbu = ati
kalokå = kesuwúr
kalpikå = ali – ali
kalyånå = linuwih
kapti = têngên
kapiyarså = karêp
kardi = kêprungu
kartå = aman
kartikå = lintang
karyå = gawé
kayún = karêp
kencånå = êmas
kéring = kiwå
kintåkå = layang
kismå = lêmah
kresnå = irêng
kukilå = manúk
kuncårå = misuwúr
kusumå = kêmbang
kuwåwå = kuwat
L
lalis = mati
lampús = mati
langkíng = irêng
lastri = bêngi
layu = mati
lêbda = pintêr
léna = mati
lír = kåyå
lóh jinawi = subúr
lokå = jagad
ludirå = getih
luhúr = mubyå
lumaksånå = mlaku
M
madyå = têngah
makaryå = nyambút gawe
mamèh = golèk
mami = aku
mandhala = bumi
manggala = panggêdhé
manjing = mlebu
margå = dalan
margånå = panah
martå = sabar
marutå = angín
mijíl = mêtu
minå = iwak
mitrå = kåncå
miyarså = krungu
mudhå = ênom
mulat = wêrúh
muróni = ngêndêmi
murdå = sirah
musnå = ilang
muståkå = sirah
N
nålå = ati
nalendrå = prabu
narmådå = kali
naryå = ratu
nåtå = ratu
nawålå = layang
nendrå = turu
netrå = mripat
nimpunå = pintêr
nulådhå = niru
nuswa = pulo
obar abir = kilat
orêm = sêsambat
P
pabaratan = papêrangan
pådå = sikíl
palagan = papêrangan
palastrå = mati
palupi = tulådhå
pêmbayun = pêembarep
pamulu = praèn
panca = limå
påncåkåra = pêrang
panti = omah
pangaksåmå = pangapurå
pangastuti = sêmban
pangupåjiwå= panguripan
påråmartå = luhúr
patrå = gedhóng
pawiyatan = sêkolah
payudårå = susu
pindhå = kåyå
pitå = kuning
pradånggå = gamêlan
pråjå = nêgårå
pralåyå = mati, rusak
pramukå = panggêdhé
praptå = tekå
pratålå = lemah
pratiwi = bumi
prawirå = kendel
priyanggå = dhéwé
purnå = ganep, bubar
puspitå = kêmbang
R
radyan = radèn
rahayu = slamêt
rågå = awak
ratri = bêngi,
rawi = srêngéngé
rektå = abang
rênå = ibu
riptå = ngarang
rogå = lårå
rukmi = êmas
S
saekå pråyå = rukún
sah = pisah
sakti = digdåyå
samirånå = angin
samodrå = sêgårå
samyå = pådhå
sånå = panggonan
sanggraha = cawisan
sardulå = macan
sarirå = badan
sarpå = ula
sasånå = papan
sasångkå = rêmbulan
sasmitåa = tåndhå
sastrå = tulis
såtå = satús
sato = kéwan
sawegó = sêdiyå
séta = putíh
sigrå = gelís
sila = patrap
sinudarsånå = ditiru
sirå = kowé
sirnå = ilang
siswå = murid
sitorêsmi = rembulan
siwi = anak
socå = mripat
sopanå = dalan
sonå = asu
soóg = payúng
sotyå = intên
sudarmå = bapak
sudarsånå = conto
sudirå = digdåyå
sumbågå = misuwúr
sungkåwå = susah
sunu = anak
surå = wani
suryå = srêngéngé
sutå = anak
swéda = kringêt
T
tan = ora
tanåyå = anak
taru = wít
tarunå = ênóm
tinón = katón
tirtå = banyu
tliti = turún
trusta = sênêng
turånggå = jaran
tyas = ati
U
udråså = tangís
adyånå = taman
upåyå = golêk
upikså = wêrúh
usådå = tåmbå
utåmå = bêcík
utårå = lór
W
wacånå = caturan
waluyå = waras
wånå = alas
wanårå= kêthèk
wandåwå = kadang
wardåyå = ati
waríh = banyu
warså = taun
wasånå = pungkasan
waskitå = awas
waspå = lúh
wastrå = sandhangan
wé = banyu
wibåwå = luhúr
wibi = ibu
wicårå = gunêman
widyå = kawruh, pintêr
wíl = butå
wilís = ijo
wimbå = wêtu
wirå = prajurit
winursita = dicritakaké
wismå = omah
wisudå = angkat
wiyati = awang-awang
wredhå = tuwa
wrekså = kayu
wukír = gunúng
wuntat = buri
wuyúng = kasmaran
Y
yånå = krétå
yåså = gawé
yayah = bapak
yêkti = bênêr
yitnå = ngati-ati
yogå = anak
yogyå = bêcík
yudå = pêrang
yuwånå = slamêt
ywå = åjå

Iklan
4 Komentar

4 thoughts on “Tembung Basa Kawi

  1. Novia Khurotul Aini

    thank cuyu very muah mbahhh…,tak dongak ke panjang umur

  2. indorimba

    matur nuwun mbah

  3. titik safitri

    maturnuwun,dpt tmbahan materi.

  4. apikkk. jan tenan apik. okeh sing orah weruh basa ngene iki, kaya aku 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: